Santa Gallery Alberta

Santa Dave EDM

Santa Dave AB

Santa Brian AB

Santa Lothar AB

80218854_116198689871022_2522905171680296960_n

Santa Perry Edmonton AB

Santa in Edson AB

Santa Jim Edmonton AB

Santa Jim Edmonton AB

Elf Olivia - Edmonton AB

Elf Olivia Edmonton AB

Our Santa's give the best HUGS...
Calgary AB

Santa Homepage

Santa Dave Edmonton AB

Mr-Mrs-Claus

Mr & Mrs Claus Edmonton AB

Ho Ho Ho, AB

Hello Calgary!

Santa Brian Calgary AB

santa-jim-n-edmonton

Santa Jim N Edmonton AB

Santa Vern Saanich BC

Hello Edmonton

Santa Jason Calgary AB

Santa Doug Calgary AB

calgary-ian

Santa Ian Calgary, AB

Hello "Toys R Us" Edmonton

Santa Lothar Calgary AB

Santa Don B

Santa Don B Calgary AB

calgary-ron

Santa Ron Calgary AB

Santa Chris Edmonton AB

santa-j-calgary

Ho Ho HO Santa J Calgary AB

Christmas-Card

Santa Dave Calgary AB

Edmonton Elf Peppermint

Mrs Claus with Bear

Mrs Karen Claus